Diverzita a inkluze

Diverzita a inkluze

Diverzita a inkluze.

Ve společnosti Baxter znamená diverzita a inkluze vytváření různorodých, vysoce výkonných týmů, které jsou angažované a inovativní, a rozvíjení podnikové kultury, aby se každý zaměstnanec cítil oceněný, respektovaný a mohl být sám sebou. Chceme přitahovat, motivovat a udržovat si různorodou pracovní sílu, díky které můžeme lépe řešit potřeby našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, pacientů a odborníků ve zdravotnictví. Tím, že si vážíme našich rozdílů, můžeme změnit životy milionů lidí po celém světě.

Naše globální strategie inkluze se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

  • Pracovní síla: Najímat a budovat rozmanité a vysoce výkonné týmy, které jsou zapojené a inovativní
  • Pracoviště: Rozvíjet ve společnosti inkluzivní kulturu, ve které se každý zaměstnanec cítí oceňován, respektován a může být sám sebou
  • Společnost: Rozvíjet strategická a rozmanitá dodavatelská a komunitní partnerství
  • Trh: Zvažovat potřeby zákazníků a jejich pacientů ve všech aspektech podnikání společnosti Baxter

„Společnost Baxter se zavázala k podpoře inkluzivního pracovního prostředí, které přitahuje, zaměstnává a udržuje různorodou pracovní sílu, pohánějící inovace ve zdravotnictví, které v důsledku zlepšují život pacientů, jimž pomáháme. Zapojení různých zázemí a perspektiv do všech aspektů naší organizace nám umožňuje pokračovat v plnění našeho poslání zachraňovat a podporovat lidské životy.“

Joe Almeida, předseda představenstva a CEO

„Zaměřili jsme se na globální začlenění a stanovili si ho jako dlouhodobou prioritu, protože je to rozhodující pro náš úspěch a spokojenost zaměstnanců. Máme řadu aktivit, díky nimž společnost Baxter provádí nábor, přijímání a udržovaní talentovaných pracovníků z různých kultur a s různými zkušenostmi a zážitky. A zavázali jsme se ke kultuře, kde všichni zaměstnanci mohou efektivně spolupracovat a plnit své úkoly.“

Jeanne Masonová, korporátní viceprezidentka, lidské zdroje   

Tím, že si vážíme našich rozdílů, můžeme změnit životy milionů lidí po celém světě.

V naší globální strategii inkluze ...

Věříme v rovné příležitosti

Jako zaměstnavatel nabízející rovné příležitosti společnost Baxter zakazuje diskriminaci nebo obtěžování uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a třetích stran v důsledku jejich rasy, barvy, náboženství nebo náboženského vyznání, pohlaví, národnosti, původu, věku, tělesného či duševního postižení, zdravotního stavu, genetických informací, rodinného stavu, pohlaví, sexuální orientace, pohlavní identity nebo vyjádření, vojenského statusu či statusu veterána či jakéhokoli jiného právně chráněného základu.

Poskytujeme školení o začleňování a různorodosti

Všichni zaměstnanci procházejí školením o inkluzi a různorodosti, které je připraveno s kritickým zaměřením na nevědomou předpojatost, její účinky a způsoby jak jí zmírnit a odstranit. Společnost Baxter se dále snaží své zaměstnance vést k přemýšlení o jejich předsudcích tím, že vkládá kontroly předpojatosti, konkrétní návrhy a způsoby jejich zmírnění nebo odstranění do klíčových rozhodnutí týkajících se talentů, včetně náboru, poskytování zpětné vazby, hodnocení talentů apod. 

Globální výbor pro inkluzi (GIC)

Globálnímu výbor pro inkluzi (GIC) společnosti Baxter předsedá viceprezident společnosti Americas a skládá se z přibližně 15 vedoucích představitelů firem, regionů a funkcí společnosti. Tito vedoucí pracovníci jsou zastánci inkluze a různorodosti, obhájci a lídři těchto myšlenek v celé společnosti. GIC je zodpovědný za prosazování a řízení firemních priorit v oblasti diverzity a inkluze i za rozvoj a realizaci místních plánů inkluze. GIC se nadále soustřeďuje na to, aby se ženy a méně zastoupené menšiny dostaly do vedoucích pozic a na začlenění inkluzivní kultury do vedení společnosti.

Podpora vzdělávacích programů

Podporujeme a podílíme se na vzdělávacích programech propagujících diverzitu a začleňování další generace do pracovního procesu.

Podporujeme skupiny pro podnikové zdroje

Skupiny podnikových zdrojů (BRG) tvoří fórum pro zaměstnance, kde mohou rozvíjet své schopnosti, zažívat cennou mezikulturní výměnu zkušeností a podporovat klíčové obchodní aktivity. Tyto skupiny přispívají k dosažení cílů společnosti Baxter a k osobnímu růstu a multikulturnímu porozumění, přičemž se díky nim posilují vztahy mezi zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery a místními úřady. Baxter má osm zavedených BRG: Baxter Blac Alliance, Asian Leadership Network, Latinos @ Baxter, Baxter Equality Network,  Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals a BaxVets.