Společenská odpovědnost

Společnost Baxter patří mezi velké zdravotnické společnosti na světě s dlouholetou historií. Již v roce 1977 byly položeny základní kameny udržitelnosti (Sustainability) tzn. základní kameny dlouhodobého závazku a odpovědnosti vůči společnosti, ekonomice a životnímu prostředí společnosti. Tyto základy udržitelnosti se v průběhu let vyvíjely a rozvinuly v ucelený soubor základních hodnot a principů v tzv. Etický kodex, kterým se dodnes řídí každodenní chování a rozhodování zaměstnanců společnosti Baxter po celém světě. Klíčovými oblastmi působení ve společenské odpovědnosti společnosti (Corporate Social Responsibility) Baxter Czech s.r.o. jsou čtyři vzájemně související a propojené oblasti: odpovědný a etický přístup k podnikání, péče o zaměstnance, péče o životní prostředí a odpovědnost vůči společnosti.

Odpovědný a etický přístup k podnikání

Klíčové hodnoty naší podnikové kultury vycházejí z Etického kodexu společnosti. Tyto etické hodnoty, čestné a poctivé jednání jsou součástí vnitřních politik, compliance pravidel týkajících se střetu zájmů, ale i politik, které uplatňujeme v souvislosti s dary či vzdělávání zdravotnických pracovníků. Náš vzdělávací program profesního vzdělávání našich zákazníků není spojena se závazkem k nákupu produktů společnosti Baxter.  Naše společnost klade důraz na zachování profesionality prostřednictvím dobré pověsti při dodržování pravidel hospodářské soutěže a respektování důstojných pracovních podmínek. Nejen své partnery, ale i své zaměstnance zavazujeme k morálnímu a transparentnímu chování.

Péče o zaměstnance

Dlouhodobě věnujeme velkou péči profesnímu vývoji a rozvoji talentu svých zaměstnanců. Využíváme celé řady lokálně organizovaných interních i externích školicích programů. Velkou péči věnujeme i zdraví zaměstnanců a jejich rodinám v programu BeWell@Baxter. Tento program přináší jak korporátní, tak i lokální projekty. Program vzdělává a vede, jak své zaměstnance, tak i jejich rodiny ke zdravému životnímu stylu. Zaměstnanci i jejich rodinní příslušníci mají k dispozici různé nástroje např. elektronický „Personal Wellness Program“, který umožňuje našim zaměstnancům zjistit možná zdravotní rizika, která mohou nastat díky jejich stylu života a doporučit preventivní opatření. Kromě pravidelných zdravotních prohlídek naše společnost organizuje řadu přednášek, zdravotních dní a nabízí širokou škálu speciálních vyšetření, například kontrola tlaku, cukru aj. v rámci Dne prevence onemocnění ledvin. Zaměstnanci mají k dispozici řadu zaměstnaneckých benefitů, podporujeme také využívání práce z domova či tzv. „sick days“.

 „měsíc pohybu“  foto sportem ke zdraví


měsíc zdravé výživy  foto zdravá strava

Péče o životní prostředí

V rámci své strategie udržitelného rozvoje usilujeme nejen o splnění povinností uložených legislativou, ale současně se dobrovolně zavazujeme zmírnit negativní dopad svého podnikání na životní prostředí. Zaměřujeme se na hospodárné využití energií a zdrojů, snižování emisí při používání firemních vozů, využívání kolektivních systémů šetrného zpracování odpadů a v neposlední řadě rovněž podporu ohleduplného chování zaměstnanců.

Naše závazky v oblasti životního prostředí se opírají o komplexní systém environmentálního řízení, systém certifikace a hodnotících procesů a celosvětovou podnikovou politiku vykazování výsledků oproti stanoveným cílům.

Již druhým rokem v rámci kampaně „Baxter - Týden životního prostředí„ sbírali naši kolegové včetně vrcholového managementu odpadky s programem Jozevec v okolí Únětického potoka.

Odpovědnost vůči společnosti


Misí naší společnosti je zachraňovat a zlepšovat lidské životy. Tento závazek se snažíme naplňovat jak vysokými požadavky na kvalitu našich výrobků a služeb, tak i podporou projektů a programů, jejichž cílem je rozvíjet schopnosti lidí, kteří pomáhají zajišťovat zdravotní péči. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi se snažíme přispívat k celkovému zlepšování situace ve zdravotnictví, zároveň věnujeme velkou pozornost vzdělávání odborníků i veřejnosti. Do našich CSR aktivit zapojujeme i naše zaměstnance a jejich rodiny.  Naše filantropické aktivity zaměřujeme na dlouhodobou spolupráci s vybranými neziskovými organizacemi.

V roce 2015 jsme podpořili:

Spolupráce společnosti Baxter s neziskovou společností Život 90 pokračovala i v roce 2015 v řadě projektů.

 

Občanské sdružení Život 90 představuje každým rokem mnoho aktivit, a spojuje nás společná myšlenka kampaň Žít déle doma. Proto jsme se aktivně zapojili mezi další instituce, tak jako např, Ministerstvo zdravotnictví a jiné firmy, které chtějí dále šířit veřejnosti vzkaz, že si senioři přejí “žít déle doma”. V dubnu jsme uspořádali v prostorách budovy Anděl parku výstavu „Doma“, která prezentuje fotografie s příběhy seniorů zapojených do programu Života 90.

 

 

 

Na podporu občanského sdružení Život 90 jsme v květnu již poněkolikáté navázali na tradici závodu Dračích lodí, které se tentokrát konaly za hojné účasti závodících firem ve Žlutých lázních.

 

 

Červnový měsíc patřil tradičně dobrovolnictví. Opět jsme se vydali se zaměstnanci a rodinnými příslušníky pomoci stavět dětský tábor do Miskovic u Kutné Hory, který každým rokem organizuje sdružení na podporu hippoterapie Dítě a kůň.