Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Manitol 15% Viaflo

Infuzní roztok

Manitol je sacharid, který je omezen na extracelulární prostor. Má osmotický účinek, který způsobuje přesun intracelulární tekutiny do extracelulárního prostoru. Manitol je volně filtrovatelný v ledvinových glomerulech a méně než 10 % se reabsorbuje zpět z ledvinných tubulů. Manitol v ledvinových tubulech uplatňuje svůj osmotický účinek, který oslabuje reabsorpci vody z glomerulárního filtrátu a vede k diuréze. Takto podporuje diurézu při oligurii/anurii v situacích, kdy je pacient ohrožen vznikem akutního renálního selhání. Manitol též zvyšuje exkreci elektrolytů, zejména sodíku, draslíku a chloridů. Je zvýšena také exkrece renálně vylučovaných látek, např. salicylátů a barbiturátů. Za normálních podmínek manitol neproniká neporušenou hematoencefalickou bariérou. Manitol v plazmě vytváří osmotický tlak, který vede k výstupu tekutiny z mozkové tkáně a snižuje tak objem mozku a nitrolební tlak. Manitol neproniká do oka. Manitol snižuje nitrooční tlak působením osmotického účinku. Při nitrožilním podání se manitol ze značné části vylučuje v nemetabolizované podobě glomerulech. Pouze 10 % se reabsorbuje zpět z ledvinných tubulů. Poločas eliminace u dospělých činí přibližně 2 hodiny. Tento poločas je delší při renálním selhání. 80% intravenózní dávky se v nezměněné podobě vyloučí během 3 hodin.

Složení:
Mannitolum: 150 g/l
Jeden ml obsahuje mannitolum 150 mg.

Osmolarita: 823 mOsm/l (přibližně) pH: 4,5 – 7,0

Přípravek Manitol 15% Viaflo je indikován k použití jako osmotické diuretikum v následujících situacích:

  • Zvýšení diurézy v rané fázi renálního selhání dříve než dojde k ireverzibilnímu oligurickému selhání ledvin
  • Snížení intrakraniálního tlaku a mozkového objemu
  • Snížení zvýšeného nitroočního tlaku, který nelze snížit jinými prostředky
  • Některé případy intoxikace

Při nižších teplotách může manitol vytvářet krystaly. Krystalizovaný manitol rozpusťte ohřátím ve vodní lázni o teplotě 50 až 70 °C a přitom roztok opakovaně jemně protřepávejte. PŘED INFUZÍ MUSÍ BÝT ROZTOK OCHLAZEN NA 37 °C. Vaky  VIAFLO se skládají z koextrudovaného polyolefinního/polyamidového plastu (PL 2442) a obsahují roztok manitolu. Vaky jsou zabaleny v ochranném plastovém přebalu z polyamidu/polypropylenu, které však slouží pouze jako fyzická ochrana vaků. Vaky mají objem 250 nebo 500 ml. Obsah vnějšího kartonu:  30 vaků o objemu 250ml, 20 vaků o objemu 500 ml,

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči není hrazen pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení.