Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Hartmannův roztok Viaflo

Hartmannův roztok je izotonický roztok elektrolytů. Obsahem a koncentracemi složek odpovídá plazmě. Farmakodynamické vlastnosti roztoku laktátu sodného (Hartmannova roztoku) jsou dány farmakodynamickými vlastnostmi jeho složek (sodíku, draslíku, vápníku, chloridu a laktátu). Hlavní účinek Hartmannova roztoku spočívá v rozšiřování mimobuněčného prostoru včetně intersticiální a intravaskulární tekutiny. Laktát je metabolizován na bikarbonát (především v játrech) a má alkalizující účinek na plazmu. U zdravých dobrovolníků, kterým byl Hartmnnův roztok podáván, souvisely změny v centrálním venózním tlaku se sekrecí atriálního natriuretického peptidu.
U zdravých dobrovolníků se podáváním Hartmannova roztoku snížila osmolalita séra a zvýšilo pH krve. Doba do první urinace byla kratší než při podávání běžného fyziologického roztoku. U pacientů, kteří podstoupili operaci aorty, nedošlo při podávání Hartmannova roztoku k žádným výrazným změnám hladiny glukagonu, norepinefrinu, epinefrinu, krevní glukózy ani inzulínu. V případě přidávání léků do Hartmannova roztoku budou celkové farmakodynamické vlastnosti roztoku záviset na povaze přidávaného léku.

Farmakokinetické vlastnosti Hartmannova roztoku jsou dány farmakokinetickými vlastnostmi iontů jeho složek (sodíku, draslíku, vápníku a chloridu). U normálně hemodynamicky stabilních dospělých pacientů nezvyšuje infuze Hartmannova roztoku cirkulující koncentrace laktátu. Farmakokinetiky D-laktátu a L-laktátu jsou podobné. Laktát obsažený v Hartmannově roztoku je metabolizován oxidací i glukoneogenezí, především v játrech. Při obou procesech vzniká během 1 až 2 hodin bikarbonát. V případě přidávání léků do Hartmannova roztoku budou celkové farmakokinetické vlastnosti roztoku záviset na povaze přidávaného léku.

Natrii chloridum

6,00 g/l

Kalii chloridum

0,40 g/l

Calcii chloridum dihydricum

0,27 g/l

Natrii lactas

3,20 g/l


 

Na+

K+

Ca++

Cl+ 

C3H5O3- (laktát) 

mmol/l

131

5

2

111 

 29 

mEq/l

131

5

4

111 

29


 

 

 

 

278 mOsm/l (přibl.)            pH:5,0 – 7,0

Hartmannův infuzní roztok se používá v těchto indikacích:

  • Obnova mimobuněčné tekutiny a rovnováhy elektrolytů nebo náhrada ztráty mimobuněčné tekutiny v případech, kdy je izotonická koncentrace elektrolytů dostatečná
  • Krátkodobá náhrada objemu (případně v kombinaci s koloidním roztokem) v případě hypovolemie nebo hypotenze
  • Regulace nebo udržování acidobazické rovnováhy, případně léčba mírné až střední metabolické acidózy (s výjimkou laktátové acidózy)


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči není hrazen pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení.