Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Akutní selhání ledvin - CRRT

Pod pojmem kontinuální náhrada funkce ledvin (anglicky Continuous Renal Replacement Therapy – CRRT) rozumíme jakoukoliv metodu mimotělní purifikace krve sloužící jako substituce narušené renální funkce po delší časový úsek, přičemž tuto metodu lze aplikovat až 24 hodin denně.(1)

S narůstajícím počtem vědeckých studií se stále více lékařů shoduje na tom, že CRRT nejvhodnější metodou ošetření kriticky nemocných pacientů s akutním poraněním ledvin (AKI).  Umožňuje pomalé a izotonické odstraňování tekutin, a proto je dobře tolerována i hemodynamicky nestabilními pacienty v šoku a pacienty s tekutinovým přetížením.

CRRT může být kdykoli modifikována, čímž umožňuje dobrou adaptaci na neustále se měnící hemodynamické podmínky kriticky nemocných pacientů.

Výhody CRRT

Krátkodobé výhody

  • Podpora ledvinového systému nepřetržitým a šetrným odstraňováním odpadních produktů metabolismu a obnovou elektrolytické i acidobazické rovnováhy,
  • Obnova a udržování neutrální rovnováhy tekutin (zabraňuje akumulaci, která vede k tekutinovému přetížení),
  • Zajišťuje nepřetržitou nutriční podporu bez ohledu na omezování tekutin, (Delivers continuous nutritional support without concern for fluid restrictions)
  • Umožňuje optimalizovat dávkování léků.


Dlouhodobé výhody

  • Může zlepšit poměr přeživších pacientů.(2) V doposud největší randomizované kontrolní studii byl zjištěn 55% podíl přeživších pacientů,
  • Může zvýšit pravděpodobnost obnovy funkce ledvin a tím snížit počet pacientů nadále závislých na chronické dialýze. Ve studii zmíněné v předchozím odstavci bylo z hlediska obnovy funkce ledvin dosaženo úspěšnosti 94%.
  • Několik dalších rozsáhlých klinických studií naznačuje, že CRRT může zlepšit vyhlídky na obnovu funkce ledvin i ve srovnání s konvenční hemodialýzou aplikovanou při AKI.


Vyjmenované krátkodobé a dlouhodobé výhody, jakož i studie dokumentující úspěchy metody při léčbě kriticky nemocných a hemodynamicky nestabilních pacientů s AKI, vedou stále více nefrologů k využívání CRRT.

Příklady CRRT procedur

SCUF (Slow Continuous Ultrafiltration) – pomalá kontinuální ultrafiltrace slouží k odstranění nadbytečných tekutin.

CVVH (Continuous Veno-Venous Hemofiltration) – kontinuální venózní hemofiltrace umožňuje konvektivní odstraňování odpadních produktů, velkých a středních molekul, udržování elektrolytické a acidobazické rovnováhy a odstraňování nadbytečných tekutin.

CVVHD (Continuous Veno-Venous Hemodialysis) – kontinuální venózní hemodialýza má difúzně odstraňovat odpadní produkty, malé molekuly, udržovat elektrolytickou a acidobazickou rovnováhu a odstraňovat nadbytečné tekutiny.

CVVHDF (Continuous Veno-Venous Hemodiafiltration) – cílem kontinuální venózní hemodiafiltrace  je difúzní odstraňování odpadních produktů, malých, středních i velkých molekul, jakož i udržování elektrolytické a acidobazické rovnováhy a odstraňování nadbytečných tekutin.

Hemoadsorpce – technika mimotělní purifikace krve, při níž dochází k odstraňování cílových substancí z krve prostřednictvím jejich adsorpce ve speciálním adsorpčním filtru.


Zdroje:
(1) Kellum, Bellomo, Ronco. Continuous Renal Replacement Therapy. New York: Oxford University Press, 2010, print.

(2) RENAL: Randomized Evaluation of Normal versus Augmented Level of renal replacement. Bellomo et all, Intensity of Continuous Renal-Replacement Therapy in Critically Ill Patients. N Engl J Med 2009;361:1627-38.

Kontaktní údaje

V případě zájmu o konkrétní informace o CRRT produktech (přístrojích, hemofiltračních sadách a roztocích) prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce:

Ing. MgA. Miroslav Indra
National CRRT Sales Specialist
Tel.: 00420 702 212 756
Email: miroslav_indra@baxter.com